Polski Związek Producentów i Przetórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

Jesteśmy organizacją skupiającą firmy z branży izolacji poliuretanowych – nowoczesnej technologii, która w ostatnich latach stale zwiększa udział w rynku termoizolacji budowlanych. Włączyliśmy się w kampanie promujące technologie energooszczędne oraz rozpoczęliśmy aktywną współpracę z organami państwowymi, związkami i stowarzyszeniami branżowymi.

 

DOBRE PRAKTYKI

Dobra praktyka Związku to dobrowolne działanie stanowiące wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, wykraczające poza wymogi określone przepisami prawa, mające charakter aktywności podejmowanej w dłuższej perspektywie czasowej, przyczyniające się do realizacji celów zdefiniowanych w Statucie Związku.

 

Członkiem Związku może stać się firma, która:

  1. funkcjonuje na rynku min. 3 lata (w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się rozpatrzenie możliwości przyjęcia do Związku firmy, funkcjonującej na rynku co najmniej 1 rok);
  2. posiada 2 firmy rekomendujące, będące członkami Związku;
  3. gwarantuje jakość dostarczanych produktów zgodną z podstawowymi standardami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym z podstawowymi standardami wynikającymi z wiedzy technicznej, prawa budowlanego, normami oraz warunkami dopuszczenia do obrotu na obszarze Polski;
  4. przestrzega Kodeksu Pracy;
  5. przestrzega przepisów i wymogów BHP;
  6. działa zgodnie z literą prawa;
  7. przestrzega zasad etyki handlowej i jest postrzegana przez kontrahentów w kategoriach rzetelności i wiarygodności. Jest uczciwa i transparentna wobec swoich odbiorców. W szczególności dba o stosowanie uczciwych praktyk w zakresie marketingu produktów i usług, uczciwe warunki umów oraz obiektywną i rzetelną informację. Ważna jest dla niej edukacja rynku, zaangażowanie w kwestię ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odbiorców, jakość obsługi i wsparcia oraz rozpatrywania reklamacji.
  8. jest ukierunkowana na dbałość o jak najmniejszą skalę zanieczyszczeń emitowanych do środowiska oraz podejmowanie wszelkich kroków zmniejszających poziom zużycia zasobów naturalnych, będącego wynikiem działalności organizacji.
  9. realizuje dobre praktyki służące przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, promowaniu uczciwej współpracy oraz poszanowaniu praw własności. Ponadto aktywnie promuje zasady odpowiedzialności społecznej w swojej strefie wpływów (partnerów, dostawców, otoczenia).

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia