Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR

Kontakt +48 792 208 623

10-lecie „SIPUR”

  

 

„SIPUR” został zarejestrowany w maju 2009 roku i właśnie z powodu okrągłej rocznicy zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie naszego Związku w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym przy ul. Wodziczki w Puszczykowie k. Poznania. Na jubileusz 10-lecia zaprosiliśmy, oprócz członków „SIPUR”, także szefów i przedstawicieli wiodących budowlanych instytutów badawczych, branżowych mediów, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji oraz ekspertów. W naszym wydarzeniu, które składało się części oficjalnej i rekreacyjnej wzięli udział m.in.:

 • Dr inż. Robert Geryło – Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej ITB, Warszawa
 • Dr inż. Bartłomiej Papis – Instytut Techniki Budowlanej ITB, Kierownik Zakładu Badań Ogniowych
 • Dr inż. Artur Miros – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego IMBiGS, Odział Zamiejscowy w Katowicach
 • Małgorzata Niziurska – Z-ca Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych ds. Oceny Technicznej ICiMB, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 • Krystyna Wiśniewska – Redaktor Naczelny „Materiały Budowlane”
 • Jarosław Guzal – Redaktor Naczelny „Izolacje”
 • Waldemar Mulhstein – Portale Chemia Budowlana, Obud.pl, E-fachowiec, Opinbud.pl
 • Arnoud Duvielguerbigny – Sekretarz Generalny PU Europe, Bruksela
 • Dr Kaźmierz Borkowski – Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope Polska
 • Grzegorz Rękawek – Consumer Protection & Environmental Affairs Manager PlasticsEurope Polska
 • Kamil Kiejna – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu PSPS
 • Andrzej Matla – Prezes Stowarzyszenia Producentów Styropianu SPS
 • Dr Jacek Michalak – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń SSO
 • Krzysztof Baranowski – Prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości KBiN
 • Andrzej Piątkowski – Prezes Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa CUTOB – PZITB w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Kamil Pawłowski – Wiceprezes CERTBUD Sp. z o.o
 • Dr hab. inż. Aleksander Prociak – profesor Politechniki Krakowskiej
 • Dr Leonard Szczepkowski – konsultant ds. poliuretanu

W ramach części nieoficjalnej uczestnicy jubileuszu „SIPUR” mieli okazję zwiedzić pieszo najciekawsze trasy Wielkopolskiego Parku Narodowego, pojechać rowerami do Muzeum Arkadego Fiedlera oraz wziąć udział w zajęciach typu „light survival.” 

 

Wszystkim gościom bardzo dziękujemy za przyjazd do Puszczykowa, wygłoszone prezentacje, ciekawe rozmowy i aktywny udział w spotkaniu jubileuszowym „SIPUR”.

III OGÓLNOPOLSKI KONGRES ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ

 

 

„SIPUR” wspiera energetykę obywatelską i dlatego jego przedstawiciel uczestniczył w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyki Obywatelskiej. Organizatorem wydarzenia był tradycyjnie Związek Stowarzyszeń „Polska Zielona Sieć”. Pierwszym prelegentem była Minister Przedsiębiorczości i Technologii Emilia Emilewicz, która zaprezentowała rządowy program Energia Plus. W ramach kongresu odbyły się także ciekawe panele dyskusyjne poświęcone m.in. rosnącym cenom energii, smogowi, lokalnemu bezpieczeństwu energetycznemu, nowym miejscom pracy i realizacji unijnej polityki klimatycznej, a także nowemu unijnemu prawodawstwu i przeznaczonym na nie środkom finansowym oraz polskiej transformacji energetycznej.

Konferencja „Co Europejska Strategia dla Tworzyw Sztucznych zmieni na Polskim rynku ?”

 

 

Jak co roku Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych był organizatorem konferencji poświęconej wyzwaniom i perspektywom rozwoju branży tworzywowej, w której uczestniczył przedstawiciel „SIPUR”. Tym razem spotkanie miało miejsce w Warszawie, a nie w Kielcach. Głównym tematem wokół którego koncentrowała się uwaga uczestników była Europejska Strategia dla Tworzyw Sztucznych. Pierwszym prelegentem był Minister Inwestycji i Rozwoju dr Jerzy Kwieciński. Głos zabrał także Dyrektor Zarządzający fundacji PlasticsEurope Polska dr Kazimierz Borkowski, z którą współpracuje nasz Związek.  

VI Międzynarodowa Konferencja ETICS

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) zorganizowało po raz szósty Międzynarodową Konferencja ETICS. W gronie 163 osób z Polski i z zagranicy, które wzięły udział w tym ważnym branżowym wydarzeniu byli, tak jak co roku, przedstawiciele Związku „SIPUR”. Podczas debaty szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa pożarowego ocieplonych elewacji, które w ostatnim czasie stało się przedmiotem dyskusji w środowisku związanym z systemami ociepleń ETICS.

Pierwszym blokiem tematycznym konferencji były kwestie bezpieczeństwa pożarowego. Jerzy Rutka z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu przeanalizował przypadki pożarów oraz polskie i europejskie doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków. Prelegent przedstawił także argumenty potwierdzające bezpieczeństwo pożarowe elewacji z płytami styropianowi wykonanymi w systemie ETICS. Następnie Małgorzata Niziurska z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych omówiła metody badań rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w dużej skali, w Polsce i w innych krajach europejskich oraz wyniki prowadzonych w krakowskim instytucie badań w tym zakresie. Z kolei szef Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń dr inż. Mariusz Garecki usystematyzował wiedzę na temat aktualnych wymagań i zaleceń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego elewacji, jak również zaprezentował krytyczne stanowisko SSO wobec publikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) pt. „Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe” SITP WP-03:2018. Opracowanie SITP było także przedmiotem, przyjętego przez słuchaczy z dużą uwagą, panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli zrzeszonych w SSO producentów systemów ociepleń i producentów łączników mechanicznych oraz reprezentantów branży styropianu i branży wełny mineralnej.

Wystąpienia w tej części konferencji podsumował prezes SSO Jacek Michalak, podkreślając, że Stowarzyszenie negatywnie ocenia przygotowaną przez SITP publikację. Zarzuty SSO dotyczą przede wszystkim uwzględnienia jedynie kwestii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego z całkowitym pominięciem pozostałych sześciu wymagań podstawowych w budownictwie. Według Komisji Technicznej SSO proponowane przez SITP rozwiązania zostały zaprezentowane w oderwaniu od współczesnego stanu wiedzy na temat systemów ociepleń. – Oceniając opublikowane przez SITP wytyczne należy podkreślić, że jest to dokument nie mający żadnego umocowania w obowiązującym systemie prawnym. To dokument dobrowolny, prezentujący jedynie stanowisko SITP. Współcześnie nie można traktować poważnie jakiegokolwiek opracowania, które odnosi się tylko do jednego z siedmiu wymagań podstawowych w oderwaniu od pozostałych. Wiele z zaprezentowanych w opracowaniu SITP poglądów nie ma odzwierciedlenia we współczesnym stanie wiedzy. Należy także podkreślić, że pomimo tego, iż w dokumencie przywoływane są publikacje SSO, to eksperci naszego Stowarzyszenia nie uczestniczyli w przygotowaniu tego dokumentu. Ważne jest, aby też zaznaczyć, że SITP nie miało obowiązku zaprosić SSO do współpracy, aczkolwiek warto również podkreślić, że to SSO jest organizacją reprezentującą branżę ociepleniową i jest reprezentatywne dla tej branży. Uważamy, że zalecenia zawarte w wytycznych SITP w wielu wypadkach mogą mieć szkodliwy wpływ na rozwój polskiego rynku ociepleniowego – stwierdził prezes Michalak.

Jak co roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych Romana Sobczaka, podsumował polski rynek wyrobów budowlanych w oparciu o wyniki kontroli w latach 2015-2018.

Podczas konferencji w Ożarowie wystąpili także prelegenci zagraniczni, którzy omówili tematy charakterystyczne dla krajów z których pochodzą (Austria, Litwa, Niemcy, Słowacja i Ukraina). Eksperci Instytutu Techniki Budowlanej przedstawili kierunki zmian w ocenie systemów ociepleń w świetle europejskich dokumentów oceny (Justyna Beczkowicz, Magdalena Wasiak) oraz inicjatywami europejskimi z obszaru zrównoważonego budownictwa i kryteriami oceny środowiskowej dla systemów ETICS (Michał Piasecki). Ralf Pasker z European Association for ETICS (EAE), europejskiej reprezentacji branży ociepleń, skoncentrował się na wzajemnych relacjach pomiędzy przepisami krajowymi w zakresie ETICS a harmonizacją na poziomie europejskim.

XXXIII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska

 

Jak co roku, w pierwszej połowie maja Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Politechniki Wrocławskiej zorganizował Wiosenną Szkołę Fizyki Budowli i Środowiska, która tradycyjnie wsparł Związek „SIPUR”. 

Tym razem głównym elementem Szkoły był cykl wykładów profesora dr hab. inż. Edwarda Szczechowiaka z Politechniki Poznańskiej pod tytułem: „Budynki niemal zero-energetyczne: geneza, parametry energetyczne, metody projektowania i symulacji, właściwości komponentów, diagnostyka”. Podczas wykładów omówiono nie tylko zasady projektowania budynków niemal zero-energetycznych, ale również nakreślono rys historyczny idei ich energooszczędności. Uczestnicy uzyskali odpowiedzi na pytania dot. możliwych sposobów poprawy efektywności energetycznej w sektorze budownictwa, a także w przemyśle i transporcie. Wskazano modele projektowania i oceny budynków nie tylko pod względem jakości architektonicznej i funkcjonalności, ale przede wszystkim z uwagi na generowane przez nie obciążenie środowiska, zużycie zasobów naturalnych oraz koszty w całym cyklu życia obiektu budowlanego. Przedstawiono analizę komponentów budynku pod względem energooszczędności i zasadności wykorzystania w budynkach niemal zero-energetycznych. Drugim istotnym elementem tegorocznych spotkań były wystąpienia i dyskusje prelegentów z różnych ośrodków naukowych z całej Polski. Swoją obecnością Szkołę zaszczycili przedstawiciele takich jednostek naukowo-badawczych jak: Politechnika Białostocka, Krakowska, Łódzka, Poznańska, Opolska, Śląska, Świętokrzyska, Warszawska, Wrocławska czy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W tym roku w Wiosennej Szkole Fizyki Budowli i Środowiska uczestniczyło 38 naukowców z całej Polski, którzy wygłosili 16 referatów.

IX Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów „EUROINŻYNIER”

 

 

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów IX edycji Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów „EUROINŻYNIER”, które zorganizowało w dniach 11-13 kwietnia na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET.

Program Konferencji zwierał m.in. przedstawienie referatów studentów i doktorantów, konkursy referatów studentów I, II i III stopnia, wystąpienia gości honorowych, dyskusje tematyczne zainspirowane wygłoszonymi wykładami i referatami oraz spotkania o charakterze kameralnym, specjalistycznym i promocyjnym.

Dzień Inżyniera

  

Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów pierwszej edycji „Dnia Inżyniera”, który został zorganizowany na Politechnice Poznańskiej 11 kwietnia br. w wyniku  inicjatywy Samorządu Studentów oraz kół naukowych działających na Wydziale Budownictwa Lądowego i Inżynierii Środowiska PP. 

Celem spotkania była promocja kierunków, specjalności i zawodów nauczanych na WBiIŚ Politechniki Poznańskiej. Do udziału w „Dniu Inżyniera” zaproszono uczniów liceów i szkół technicznych Wielkopolski. Wydarzeniu nadano formę festynu łączącego naukę i zabawę. Do zobaczenia za rok !

 

Targi 4Insulation

 

 

IV Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych 4INSULATION w Kielcach zakończone. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko „SIPUR”. Mamy nadzieję, że zobaczmy się na kolejnej edycji tej branżowej imprezy na terenie Targów Kielce S.A., które są uważane za drugi ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Targi Budma

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko w pawilonie 7 na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2019 w Poznaniu. Nasz tradycyjny udział w tej największej w Europie Środkowo-Wschodniej imprezie targowej jest potwierdzeniem rosnącej pozycji izolacji poliuretanowych PUR i PIR. Jesteśmy przekonani, że zapotrzebowanie na promowane przez nas technologie i wyroby izolacyjne z poliuretanu będzie nadal rosło. Mamy nadzieję na kolejne spotkania z Państwem. Już teraz zapraszamy na następne targi BUDMA 4-7 lutego 2020 !

Konferencja „AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE, NORMOWE I TECHNOLOGICZNE DLA PRODUCENTÓW CHEMII BUDOWLANEJ”

 

 

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w konferencji zorganizowanej tradycyjnie w Bukowinie przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Tegoroczne spotkanie było poświęcone kwestiom prawnym, standaryzacyjnym i technologicznym związanym z wprowadzaniem i oferowaniem wyrobów budowlanych.

Komfort

Bezpieczeństwo

Ekologia